Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 

Artikel 1. Definities 1.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

  1. Opdrachtgever: de wederpartij van Minimalist Marketing.
  2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Minimalist Marketing.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Minimalist Marketing gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Minimalist Marketing verrichtte handelingen.

Door ondertekening van een overeenkomst met Minimalist Marketing verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Minimalist Marketing en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Minimalist Marketing en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

De door Minimalist Marketing gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 2 maanden, tenzij anders aangegeven.

Minimalist Marketing is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 2 maanden, aan Minimalist Marketing wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Minimalist Marketing zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Minimalist Marketing niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Minimalist Marketing gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Minimalist Marketing van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Een maand na facturatie wordt website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd.

Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Minimalist Marketing aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.

De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.

Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

  

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.

Minimalist Marketing mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst

Minimalist Marketing zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.

Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Minimalist Marketing steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Minimalist Marketing aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Minimalist Marketing worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Minimalist Marketing zijn verstrekt, heeft Minimalist Marketing het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Minimalist Marketing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Minimalist Marketing kenbaar behoorde te zijn.

Minimalist Marketing zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De Opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien Opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.

Indien door Minimalist Marketing of door Minimalist Marketing ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 

Opdrachtgever vrijwaart Minimalist Marketing voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 8. Wijzigingen en meerwerk

Indien Minimalist Marketing op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Minimalist Marketing worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Minimalist Marketing. Minimalist Marketing is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

Voorzover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Minimalist Marketing opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.

Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Minimalist Marketing van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 9. Duur en beëindiging

Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

Minimalist Marketing kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Minimalist Marketing gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.

Minimalist Marketing heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Minimalist Marketing niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Minimalist Marketing zal opdrachtgever hier vantevoren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Minimalist Marketing kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 10. Levering en levertijd

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien het vervoer door ons en/of voor onze rekening mocht geschieden.

Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 11. Copyright

Alle aan Minimalist Marketing verstrekte goederen worden aan Opdrachtgever terug gegeven als deze dat wenst.

Alle door Minimalist Marketing ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Minimalist Marketing voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

De website die is gemaakt door Minimalist Marketing mag niet worden gekopieerd door de Opdrachtgever tenzij hiervoor aparte afspraken zijn gemaakt

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

Minimalist Marketing en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

De aansprakelijkheid van Minimalist Marketing zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

Artikel 13. Overmacht

In geval van overmacht is Minimalist Marketing gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

Minimalist Marketing is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Minimalist Marketing geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 14. Diverse bepalingen

Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Op alle aanbiedingen en met mij gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Minimalist Marketing kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.

Minimalist Marketing heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 15. Derden

Minimalist Marketing is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden (zoals externe plugins) worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Minimalist Marketing doorgevoerd.

Minimalist Marketing is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud

Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.

De door Minimalist Marketing geherstructureerde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.

Door Minimalist Marketing of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Minimalist Marketing.

Artikel 17. Privacy bepalingen

Uw persoonsgegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming. 

Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Minimalist Marketing verstrekt informatie als naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

Artikel 18. Aansprakelijkheden t.a.v. bouw websites

Aangezien de door Minimalist Marketing gebruikte thema’s en plugins meestal zijn gebouwd door derden, is Minimalist Marketing niet aansprakelijk voor updates en of verkeerde basis instellingen in deze software/code. Minimalist Marketing zal wel vantevoren een goede afweging maken of de plugin ofwel het thema gemaakt is door een betrouwbare derde op basis van het gebruik door andere partijen en een uitprobeerperiode.

Minimalist Marketing is niet aansprakelijk voor de veranderingen die de hostingpartij aanbrengt in haar pakketten. Ondanks dat Minimalist Marketing een hostingpartij kan aanraden, is zij niet verantwoordelijk voor de veranderingen die een hostingpartij moet nemen om haar diensten te verbeteren. Deze verbeteringen zoals updates in PHP-versies, kunnen gevolgen hebben voor de websites die draaien op hun servers. Deze gevolgen kunnen worden opgelost door Minimalist Marketing maar zullen niet kosteloos worden gedaan, deze zijn niet inbegrepen bij het bouwen van de website.

Op maat gemaakte onderdelen van je website, ook al zijn deze in een Child-theme gezet, kunnen problemen opleveren met updates van de basis Thema bouwers. Bij een onderhoudspakket bij Minimalist Marketing zijn op maat gemaakte onderdelen, die niet meer functioneren door radicale veranderingen van het Basis Thema, niet inbegrepen. Minimalist Marketing geeft aan wanneer zij customization toevoegt aan je website.

Minimalist Marketing is niet aansprakelijk wanneer je website wordt gehackt. Dit kan van veel partijen afhankelijk zijn, zoals slechte wachtwoorden, hosting-partij die een minder veilige server gebruikt tot aan overmacht doordat je op een zwarte hacklijst belandt.

Artikel 19. Websites op afbetaling

Bij 6x of 12x betalingen zit er extra support tijd per maand bij. Ongebruikte tijd wordt niet meegenomen naar de opvolgende maand. Je kunt wel meer tijd opmaken voor toekomstige maanden. Dus bijvoorbeeld in maand 6 gebruik je de support voor maand 6, 7 en 8.

Wanneer een website wordt afbetaald in minimaal 6x dan zal er een automatische incasso ingesteld via Mollie.nl.

This will close in 20 seconds