De letterlijke vertaling van een funnel is een trechter. Maar wat is een funnel? Het betekent dat het een trechter op  / naar je site is. Een funnel is namelijk een soort trechter die bezoekers door je site leidt tot zij een aankoop doen. Maar hoe werkt zo’n trechter dan?

Wat is een funnel?

Een funnel is dus een trechter die je bezoeker door je site leidt. Ze gaan bijvoorbeeld van artikel tot aankoop of lead. Dus anonieme bezoekers worden uiteindelijk van groot belang voor je bedrijf.

Wat is een funnel in de meeste gevallen qua opbouw?:

 • Social media links of Google zoekresultaat    (eerste stap in wat is een funnel opbouw)
 • Blogs met informatie
 • Gratis weggever
 • emailings
 • Aankoop of contact via offerte

Hieronder zie je afbeelding van een van mijn eigen salesfunnels. Zelf vind ik dat het beste om antwoord te geven op de vraag: Wat is een funnel. Namelijk aan de hand van een funnel-voorbeeld.

wat is een funnel betekenis

 

Door nieuwsgierigheid komen de bezoekers dus op mijn blogberichten (zoals jij misschien nu ook). Dan kunnen ze een link of een pop-up voor hun neus krijgen om bijvoorbeeld een gratis SEO cursus (gratis weggever) te volgen. Daaruit breng ik ze op de hoogte van mijn live-cursus in Amsterdam. Vanuit de live-cursus leren ze me kennen en zien waar ik hen nog extra zou kunnen ondersteunen in hun SEO strategie met advies.

Er bestaan verschillende soorten funnels. De meest bekende zijn de sales-funnel en de marketing-funnel. Het grote verschil tussen deze twee is dat het bij de Marketing-Funnel gaat om het informeren van je klant en bij de Sales-Funnel de verkoop centraal staat.

Opbouw van een funnel

De meeste trechters hebben als basis een zelfde opbouw. Wat is een funnel opbouw leg ik hier nog net iets verder uit, zodat dit iets helderder wordt en je er zelf mee aan de slag kan.

 • Top of the funnel: Trek potentiële bezoekers en kopers door goed vindbare en relevante blogs. Dit kan bijvoorbeeld door via social media je blogs te verspreiden. (brede doelgroep/koude leads)
 • Middle of the funnel: Hier biedt je de bezoeker zo veel mogelijk informatie zodat ze steeds meer weten over het onderwerp. Daarnaast probeer je bekende klanten van ze te maken door ze iets aan te bieden waarbij ze hun e-mailadres moeten inschrijven. (kleinere groep / warme leads/ ze kunnen je inmiddels een beetje)
 • Bottom of the funnel: Wanneer de klanten echt heel goed zijn geïnformeerd, gaan ze sneller over tot een aankoop. Dus voor je hier aan komt moet je zeker weten dat de eerste twee delen goed zijn verlopen. Dan is de kans des te groter dat de eerst anonieme bezoeker tot een aankoop over gaat. (kleine groep heeft totaal vertrouwen in jou en wil met je gaan samenwerken).

 

Je zult zien dat een grote groep mensen afhaakt bij de eerste twee stappen. Dat is niet erg en zelfs heel normaal. Het gaat je namelijk om die paar serieuze bezoekers die uiteindelijk klant worden.

What is a funnel? It is a funnel on / to your website. A funnel guides visitors through your site until they make a purchase. But how does such a funnel work?

What is a funnel?

A funnel guides your visitor through your site. For example, they go from item to purchase or lead. So anonymous visitors ultimately become of great importance for your company.

What is a funnel in most cases in terms of structure?:

 • Social media links or Google search results  (first step in what is a funnel structure)
 • Blogs with information
 • Free giveaway
 • emailings
 • purchase or contact via quotation

Curiosity brings visitors to your page. By linking in a good way, they get further and further on your page until you convince them that your service or product is something they need. Do you want to organize your funnel with me with a free giveaway?

There are different types of funnels. The most famous are the sales funnel and the marketing funnel. The big difference between these two is that the Marketing Funnel is about informing your customer and the Sales Funnel is about selling.

CONSTRUCTION OF A FUNNEL

Most funnels have the same structure as the basis. What is a funnel construction I explain a little further here, so that it becomes a little clearer and you can get to work with it yourself.

 • Top of the funnel: Attract potential visitors and buyers through findable and relevant blogs. This is possible, for example, by distributing your blogs via social media.
 • Middle of the funnel: Here you offer the visitor as much information as possible so that they know more and more about the subject. In addition, you try to make them famous customers by offering them something that requires them to register their e-mail address.
 • Bottom of the funnel: When the customers are really well informed, they make a purchase faster. So before you arrive here you must be sure that the first two parts went well. Then the chance is even greater that the first anonymous visitor makes a purchase.

 

You will see that a large group of people quit the first two steps. That is not bad and even very normal. You are concerned about the few serious visitors who ultimately become customers. If you have any questions about ‘what is a funnel’, you can always send me an email.