Je hoort het misschien wel rondzoomen “Je moet een niche vinden om succesvol te zijn..” Maar hoe doe je dat, een niche vinden? En wat is het eigenlijk, een niche? Dat leg ik hieronder uit met voorbeelden en hoe je jezelf de beste vragen kunt stellen.

Wat is een (goede) niche?

Een niche is een segment van een kleine gespecialiseerde markt voor een bepaalde groep producten of services. Oftewel je biedt bijvoorbeeld niet alle yoga-vormen aan, maar je specialiseert je in ‘Hot yoga’. Hierdoor wordt je markt kleiner maar trek je wel een bepaald groep fans aan waar je makkelijk op kunt inspelen. Men begrijpt volledig wat je aanbiedt.

niche vinden

Hoeveel producten/diensten verkoop je die elkaar aanvullen?
Over hoeveel verschillende onderwerpen blog jij? Passen ze bij dezelfde niche?

Waarom is het belangrijk dat je focus en een goede niche op je site hebt?

Er is een magische grens voor hoeveel verschillende onderwerpen je op een website kunt hebben. Zodra je op meer dan 5 verschillende onderwerpen, diensten of producten zit, moet je gaan oppassen. Er bestaat namelijk een soort van magische grens waarbij mensen dingen kunnen onthouden en dit is tussen de 5 – 9 items. Ik ben ook zeker een voorstander van niet teveel menu-items (tabjes) op een rij in je menubalk zodat men goed voor ogen kan houden wat je aanbiedt. En in je menubalk is het verstandig om vooral je services/diensten op een rij te zetten.

 

Voorbeelden van geen niche op een website / blog

 

 • Laralisa.nl’s niche: Een hele leuke blog die gericht is op vrouwen die nadat hun kinderen wat ouder zijn wel weer wat meer tijd hebben voor extra dingen. Zo is de website ontstaan, op zich is de doelgroep wel een niche, maar de blog biedt heel veel verschillende onderwerpen aan waardoor je niet direct zou kunnen zeggen, voor de laatste mode voor 40+ vrouwen of de hipste hotspots in Europa moet je naar Laralisa.nl. Daarvoor wordt er te onregelmatig over de verschillende onderwerpen geblogt. In dit geval zou ik daarom adviseren om wat minder onderwerpen te kiezen en daar een focus op te gaan leggen en zo een betere niche te creëren.
 • Evelienpullens’ niche:  Evelien heeft een heel beeldende, leuk opgezette, website met haar diensten. Alleen zijn de diensten te uiteenlopend en het zijn er teveel, zie hier een kleine selectie van haar aanbod:
  • Healing en reading,
  • Intuitie en dementie,
  • Workshops,
  • Kunsteducatie,
  • Beeldend Theater,
  • Internationaal,
  • Boeken
  • Projecten

 

Bij beide websites zie je dat óf het aantal onderwerpen teveel is óf het aantal diensten/producten een overload is waardoor je als bezoeker niet onthoudt waar de website zich op richt. Bezoekers zijn daardoor minder snel geneigd om terug te keren naar de website.

 

Hoe doe je dat, een goede niche vinden?

 

Een goede niche vinden is niet zo simpel. Je kunt natuurlijk kiezen voor wat je het leukste vindt of waar je het meeste geld mee verdient. Ik geef hier twee tips om een goede niche te kiezen die op elkaar kunnen aansluiten:

 • Stel jezelf enkele vragen om een goede niche te vinden:
 1. Waarom ben je jouw website ooit gestart?
 2. Wie had je als doelgroep voor ogen?
 3. Wie is de doelgroep die jouw website bezoekt of jouw producten koopt?

Beantwoord deze vragen zo gedetailleerd mogelijk zodat een goede niche vinden makkelijk wordt. Beantwoord de vraag bijvoorbeeld met een antwoord als: vrouwelijke coaches uit omgeving Amsterdam met kinderen of managers uit corporates met stressklachten. 

Een voorbeeld van mijn niche oorspronkelijke niche

 • Vrouwen in de leeftijd 25 – 70 met een website die hoger in Google willen komen maar nog geen idee hoe dit moet.

 

sub-niches:

 • Instagram-lovende girlboss, leeftijd 25-40 met website die hoger in Google wil komen maar nog geen idee heeft hoe.
 • Ondernemende ladyboss van 40+ met eigen website die hoger in Google wil komen maar nog geen idee heeft hoe.

Een vervolg-niche is:

 • Vrouwen in de leeftijd 25 – 70 met een website die al aardig wat weten van SEO (zoekmachine optimalisatie) maar graag persoonlijke hulp willen voor een gedegen plan dat werkt.

Momenteel ben ik nog verder gaan ‘nichen’ en help ik vooral therapeuten en coaches met marketing en hun website.

 

Om een goede niche te vinden kun je ook heel goed onderstaande stappen doorlopen:

 1. Gebruik Google Trends om te zien of jouw niche-kernwoord, qua zoekgedrag in vraag toe of afneemt. Dit kan doorslag geven voor jouw niche vinden of het veranderen naar de focus op bepaalde producten. Bijvoorbeeld als je zou willen kiezen tussen duurzame kinderkleding en goedkope kinderkleding. Dan stijgt het zoekgedrag naar duurzame kinderkleding en daalt het zoekgedrag naar goedkope kinderkleding.
 2. De beslissingstool helpt je bijvoorbeeld al wel om te kiezen voor een bepaalde pagina of een onderwerp die aan bepaalde eisen voldoet die je zelf belangrijk vindt.
 3. Gebruik de Google zoekwoordplanner om te kijken aan welke van de onderwerpen echt behoefte is. Waar zoekt men in Google op? Je kunt jouw onderwerpen in vullen en dan relevante andere keywords vinden die vaak een bepaalde niche weergeven. Je kunt hier meer leren over hoe je dit kunt doen met deze tool.

Heb je een goede niche gevonden?

Probeer dan de rest van de website op een gestructureerde manier op te ruimen zodat je niet dingen doet die Google niet kan waarderen (zoals zomaar pagina’s weggooien). Dit kun je doen door middel van het opruim werkboek of in de komende SEO cursus die ook in het teken staat van je niche vinden 

 

ou may hear it zooming around “You have to find a niche to be successful ..” But how do you do that, find a niche? And what is a niche? I explain that below with examples and how you can ask yourself the best questions.

 

What is a (good) niche?

 

A niche is a segment of a small specialized market for a certain group of products or services. In other words, you do not offer all forms of yoga, but you specialize in ‘Hot yoga’. This makes your market smaller but you do attract a certain group of fans that you can easily respond to. They fully understand what you are offering.

niche vinden

How many products / services do you sell that complement each other?
How many different topics do you blog about?
Do they fit in with the same niche?
 

WHY IS IT IMPORTANT THAT YOUR FOCUS AND A GOOD NICHE ON YOUR SITE?

There is a magic limit to how many different topics you can have on a website. As soon as you sit on more than 5 different topics, services or products, you have to be careful. There is a kind of magic border where people can remember things and this is between 5 – 9 items. I am certainly a proponent of not too many menu items (tabs) in a row in your menu bar, in this way people can keep in mind what you are offering. And in your menu bar it is wise to mainly list your services.

 

no niche examples on a website / blog

 

 • Laralisa.nl’s niche: A very nice blog that is aimed at women who, after their children are a little older, have more time for extra things. This is how the website was created, the target group is a niche in itself, but the blog offers many different topics that you could not immediately say, for the latest fashion for 40+ women or the hippest hotspots in Europe you have to go to Laralisa .NL. Blogging about the various topics is too irregular for that. In this case, I would therefore recommend choosing a few fewer subjects and focusing on them and thus creating a better niche.
 • Evelienpullens’ niche:  Evelien has a very visual, fun-designed website with its services. Only the services are too varied and there are too many, see here a small selection of her offer:
  • Healing en reading,
  • Intuition and dementia,
  • Workshops,
  • Art education,
  • Visual Theater,
  • International,
  • Books
  • Projects

 

With both websites you can see that either the number of subjects is too much or the number of services / products is an overload so that you as a visitor do not remember what the website is aiming for. As a result, visitors are less likely to return to the website.

 

HOW DO YOU FIND A GOOD NICHE?

 

Finding a good niche is not that simple. You can of course choose what you like the most or what you earn the most money from. Here I give two tips for choosing a good niche that can connect to each other:

Ask yourself a few questions to find a good niche:

 1. Why did you ever start your website?
 2. Who did you have in mind as a target group?
 3. Who is the target group that visits your website or buys your products?

Answer these questions as detailed as possible so that finding a good niche is easy. For example, answer the question with an answer such as: female coaches from the Amsterdam area with children or managers from corporates with stress complaints.

An example of my niche is:

 • Women aged 25 – 70 with a website that they want to get higher in Google. But have no idea how to do this.

 

sub-niches:

 • Instagram-lovende girlboss, aged 25-40 with a website that they want to get higher in Google but they have no idea how.
 • Enterprising ladyboss aged 50+ with their own website that want to get higher in Google but have no idea how to do this.

 

Een follow-up-niche is:

 • Women aged 25 – 70 with a website who already know quite a bit about SEO (search engine optimization) but would like personal assistance for a thorough plan that works.

 

TO FIND A GOOD NICHE YOU CAN ALSO TAKE the STEPS BELOW:

 1. Use Google Trends to see if your niche keyword is increasing or decreasing in terms of search behavior. This can be decisive for finding your niche or changing it to the focus on certain products. For example if you would like to choose between sustainable children’s clothing and cheap children’s clothing. Then the search behavior for sustainable children’s clothing increases and the search behavior for cheap children’s clothing decreases. 
 2. For example, the decision tool already helps you to choose a certain page or topic that meets certain requirements that you find important yourself.
 3. Use the Google keyword planner to see which of the topics is really needed. Where do people search for in Google? You can enter your topics and then find relevant keywords that often represent a specific niche. You can learn more about how to do this with this tool.

Have you found a good niche?

Then try to clean up the rest of the website in a structured way so that you do not do things that Google cannot appreciate (such as just throwing pages away). Can you do this through the clean up workbook or join me during SEO advice work sessions?